LY2366.23 FEB 18.10:50

שם המלון שעת האיסוףנק האיסוף
07:15SOHOהאיסוף ממלון -כניסה ראשית של המלון
7:20Astoriaכניסה ראשית של המלון

כניסה ראשית של המלון